Informacje dodatkowe


Informacje dodatkowe


1.    Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech różnych szkół i do dowolnej liczby oddziałów w tych szkołach (przez szkołę rozumie się szkołę samodzielną lub typ szkoły wchodzącej w skład zespołu).

2.    Deklaracja wyboru oddziałów w szkołach złożona przez kandydata jest ściśle uporządkowaną listą określającą kolejność, w jakiej w procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym będą rozpatrywane punkty rekrutacyjne zgromadzone przez kandydata.

3.    W przypadku zmiany preferencji deklaracja złożona w szkole pierwszego wyboru winna być wycofana przez rodziców lub prawnych opiekunów kandydata, a dalsza rekrutacja przebiega z uwzględnieniem postanowień określonych w § 4 i 5 Zasad rekrutacji.

4.    W procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym kandydaci posługują się kopiami następujących dokumentów:

a.    świadectwa ukończenia gimnazjum,
b.    zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
c.    dokumentów potwierdzających uprawnienia, o których mowa w § 5 ust. 1 Zasad rekrutacji.

5.    Trzy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1-2 poświadcza dyrektor macierzystego gimnazjum kandydata (nie dotyczy kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w elektronicznym naborze w województwie lubelskim). Na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów macierzyste gimnazjum jest zobowiązane poświadczyć przedmiotowe kopie, uwzględniając jednak liczbę dokonanych wyborów przez ucznia w systemie rekrutacyjnym - w sumie nie więcej niż 3.

6.    W procesie rekrutacyjno - kwalifikacyjnym dokonywany jest nabór do oddziałów zgodnie z deklaracjami kandydatów, dotyczącymi preferowanego rozszerzenia programowego
(w liceach ogólnokształcących), kierunku kształcenia (w szkołach zawodowych).

7.    Jeżeli do danego oddziału szkoły ponadgimnazjalnej liczba laureatów i finalistów olimpiad oraz laureatów konkursów przedmiotowych, o których mowa w § 4 ust. 1 , jest większa niż liczba planowanych miejsc proponuje się zastosowanie odpowiednio § 4 i § 5 Zasad rekrutacji.

  © XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie