Biblioteka

 


Regulamin pracy biblioteki szkolnej

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta

w Lublinie

 

Postanowienia ogólne

 Biblioteka szkolna wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej jest Ogólnoszkolną Pracownią Informacyjno-Dydaktyczną służącą realizacji:

-indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów

-działań propagujących czytelnictwo

-umiejętnego posługiwania się technologią informacyjną

-realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły ,

-doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,

-popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców

-popularyzowania wiedzy o regionie we współpracy z innymi bibliotekami i ośrodkami

-działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną

 

Zasady korzystania z biblioteki

-Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice uczniów.

-Biblioteka jest czynna wg harmonogramu ustalonego na początku roku szkolnego i umieszczonego na drzwiach wejściowych.

-Biblioteka gromadzi materiały na różnych nośnikach, odpowiednio do poziomu rozwoju technologii informacyjnej i programu edukacji realizowanego w szkole.

Wśród nich są:

-programy nauczania, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,

-lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,

-wybrane pozycje z literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej,

-wydawnictwa informacyjne i albumowe,

-czasopisma dla dzieci i młodzieży,

-czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli,

-czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne,

-wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli,

-zbiory multimedialne,

-materiały regionalne i lokalne.

 

Biblioteka wyposażona jest w meble i sprzęt pozwalający na realizację zadań biblioteki.

 

Zasady korzystania z wypożyczalni

-Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

-ilość wypożyczanych książek, które są lekturami, każdorazowo jest ustalana z bibliotekarzem,

-książki wypożycza się na okres dwóch tygodni,

-książki wypożycza się wyłącznie na własne nazwisko po okazaniu karty bibliotecznej,

-w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną, o równej lub większej wartości, po uzgodnieniu z bibliotekarzem,

-pod koniec roku szkolnego książki należy zwrócić do biblioteki w ogłoszonym terminie.

Zasady korzystania z czytelni

-ze zbiorów na miejscu można korzystać po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin,

-przeczytane czasopisma należy odłożyć na miejsce, książki oddać bibliotekarzowi,

-książki i czasopisma należy szanować.

Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

-opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz,

-z Internetu można korzystać wyłącznie do celów dydaktycznych,

-centrum służy wszystkim użytkownikom biblioteki,

-przed przystąpieniem do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi chęć skorzystania z komputera,

-przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z ICIM,

-przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie 2 osoby, pracujące w ciszy,

-w przypadku dużej ilości chętnych czas pracy będzie ograniczony,

-wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy,

-po zakończeniu pracy należy usunąć z dysku oraz pulpitu zapisane przez siebie pliki,

-urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać wyłącznie bibliotekarz,

-w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika,

-nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza,

-za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego
i oprogramowania odpowiada użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Zabrania się:

- instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

Powyższy Regulamin obowiązuje od 12 października 2016 r.

  © XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie